Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và các Phó giám đốc Sở

I. Giám đốc Sở

Họ và tên: Nguyễn Văn Phê

Email: giamdoc.sohungyen@moet.edu.vn

1. Tóm tắt quá trình công tác:

  + 01/10/1984-15/05/1986: Dạy THCS Nguyễn Văn Linh-Hưng Yên;

  + 03/02/1986-01/09/1997: Dạy THPT Mỹ Hào-Bí thư Đoàn Trường-Uỷ Viên BCH Đoàn Huyện Mỹ Hào-Chi uỷ viên Đảng-Phó HT(1997-2002);

  + 01/09/1997-01/02/2005: Phó hiệu trưởng trường THPT Mỹ Hào;

  + 01/02/2005-15/05/2011: Hiệu trưởng THPT Mỹ Hào;

  + 15/05/2011-14/3/2016:Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên;

  + 15/3/2016- nay: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên;

2. Nhiệm vụ được phân công: Lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở GD&ĐT được UBND tỉnh giao. Chịu trách nhiệm trước Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về quản lý giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; tổ chức cán bộ và phát triển đội ngũ nhà giáo; công tác chính trị, tư tưởng, truyền thông giáo dục; đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD.

- Ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Sở GD&ĐT, của Giám đốc và các Nghị quyết, quyết định; các văn bản về tổ chức bộ máy, cán bộ, thi đua khen thưởng và các lĩnh vực trực tiếp phụ trách; Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó giám đốc khi được đề nghị hoặc xét thấy cần thiết.

- Chủ tài khoản số 1 của Sở.

 

II. Phó giám đốc Sở

Họ và tên: Đỗ Tiến Hùng

Email: phogiamdoc3.sohungyen@moet.edu.vn

1. Tóm tắt quá trình công tác:

  + 12/1986-12/1992: Giáo viên, Tháng 9/1987 là Phó Bí thư, 9/1990 là Bí thư đòan trường THPT Hà Đông, Nam Thanh, Hải Hưng;

  + 12/1992-04/1994: Giáo viên, tổng phụ trách đội TNTPHCM trường THCS Tân Quang, Mỹ Văn;

  + 05/1994-12/1997: Phó hiệu trưởng trường THCS Tân Quang - Văn Lâm;

  + 01/1998-12/2000: Chuyên viên Ban tổ chức tỉnh ủy Hưng Yên;

  + 01/2001-09/2009: Chánh văn phòng, chủ tịch công đoàn; T8/2005 là trưởng phòng TCCB, phó Bí thư chi bộ Ban tổ chức tỉnh ủy Hưng Yên;

  + 09/2009-10/2010: Phó Giám đốc Sở Khoa học công nghệ tỉnh Hưng Yên;

  + 12/2010-12/2011: TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. T5/2011 được bầu vào HĐND tỉnh;

  + 01/01/2012-Nay: Đại biểu HĐND tỉnh, Phó GĐ Sở GD&ĐT

2. Nhiệm vụ được phân công: Thực hiện chức trách nhiệm vụ theo quy chế làm việc của Sở GD&ĐT. Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công.

- Phối hợp với các Ban Đảng của Tỉnh ủy, các Huyện ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng và với các Hội, Đoàn thể trong tỉnh.

- Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục thường xuyên, Giáo dục chuyên nghiệp, Thanh tra; Nghiên cứu khoa học, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm của ngành; Đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ việc nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và bảo vệ môi trường; Dự án hệ thống nước sạch và vệ sinh môi trường, nông thôn; Công tác phổ cập, xóa mù chữ.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng GDCN-GDTX, Thanh tra Sở.

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

III. Phó giám đốc Sở

Họ và tên: Đỗ Văn Khải

Email: phogiamdoc4.sohungyen@moet.edu.vn

1. Tóm tắt quá trình công tác:

  + 01/09/1985-31/08/1994: Giáo viên trường THPT Tiên Lữ;

  + 01/09/1994-30/11/1998: Hiệu Phó trường THPT Tiên Lữ;

  + 01/12/1998-30/11/2009: Hiệu trưởng trường THPT Tiên Lữ;

  + 01/12/2009-21/05/2016: Trưởng phòng - Phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên;

  + 21/05/2016 - nay: Quản lý trường học- Phó giám đốc Sở

2. Nhiệm vụ được phân công: Thực hiện chức trách nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Sở GD&ĐT. Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công.

- Phụ trách các lĩnh vực: Văn phòng, Giáo dục Trung học, Kế hoạch tài chính; Công tác quy hoạch và phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng cơ bản và thiết bị trường học; Dự án phát triển Giáo dục THCS, THPT; Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên; Công tác cải cách hành chính; Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Phụ trách các đơn vị: Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch tài chính, Phòng Giáo dục Trung học.

- Thay mặt Giám đốc điều hành cơ quan khi Giám đốc đi công tác vắng.

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

IV. Phó giám đốc Sở

Họ và tên: Phan Xuân Quyết

Email: phogiamdoc5.sohungyen@moet.edu.vn

1. Tóm tắt quá trình công tác:

  + 01/09/1994-30/09/2000: Giáo viên Trường THPT  Hưng Yên;

  + 01/10/2000-06/07/2015: Giáo viên Trường PTNK tỉnh Hưng Yên;

  + 01/01/2003-30/01/2008: Chuyên viên phòng THPT, Sở GD&ĐT Hưng Yên;

  + 01/02/2008-01/05/2011: Phó phòng Khảo thí & KĐCL giáo dục -  Sở GD&ĐT Hưng Yên;

  + 01/05/2011-05/07/2015: Phó Trưởng phòng- Phòng GDTH_GDTX;

  + 06/07/2015-14/6/2017: Trưởng Phòng Khảo thí & KĐCL Giáo dục;

  + 15/6/2017-nay: Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

 

2. Nhiệm vụ được phân công: Thực hiện chức trách nhiệm vụ theo quy chế làm việc của Sở GD&ĐT. Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công.

- Phụ trách các lĩnh vực: Công tác chính trị tư tưởng, Giáo dục mầm non, Giáo dục Tiểu học; Công tác quản lý học sinh, sinh viên; Giáo dục khuyết tật và trẻ hòa nhập; Công tác giáo dục pháp luật và chống các tệ nạn xã hội trong nhà trường; Công tác giáo dục thể chất và y tế học đường. Các mặt công tác liên quan đến giới nữ. Đề án dạy và học ngoại ngữ; Quan hệ hợp tác quốc tế.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Chính trị, tư tưởng, Phòng GD mầm non, Phòng GD Tiểu học.

- Ký các văn bản được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Ngoài những mặt công tác được phân công nêu trên, tùy theo yêu cầu, trong lãnh đạo Sở sẽ phân công phụ trách điều hành các Hội đồng (Ban chỉ đạo) theo quyết định của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.