Danh bạ EMAIL ngành GD&ĐT Hưng Yên

 

 

I. Lãnh đạo Sở:

- Giám đốc Nguyễn Văn Phê: giamdoc.sohungyen@moet.edu.vn

- Phó giám đốc Đỗ Tiến Hùng: phogiamdoc3.sohungyen@moet.edu.vn;

- Phó giám đốc Đỗ Văn Khải: phogiamdoc4.sohungyen@moet.edu.vn;

- Phó giám đốc Phan Xuân Quyết: phogiamdoc5.sohungyen@moet.edu.vn;

II. Các phòng ban Sở:

- Văn phòng Sở GD Hưng Yên : vanphong.sohungyen@moet.edu.vn;  

- Thanh tra Sở GD Hưng Yên : thanhtra.sohungyen@moet.edu.vn;
- Phòng giáo dục Mầm non Sở GD Hưng Yên : phonggdmn.sohungyen@moet.edu.vn;
- Phòng Giáo dục Tiểu học Sở GD Hưng Yên : phonggdth.sohungyen@moet.edu.vn;
- Phòng Giáo dục Trung học Sở GD Hưng Yên : phonggdtrh.sohungyen@moet.edu.vn;
- Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp Sở GD Hưng Yên : phonggdcn.sohungyen@moet.edu.vn;
- Phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD Sở GD Hưng Yên : phongktkd.sohungyen@moet.edu.vn;
- Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở GD Hưng Yên : phongkhtc.sohungyen@moet.edu.vn;
- Phòng Tổ chức Cán bộ Sở GD Hưng Yên : phongtccb.sohungyen@moet.edu.vn;
- Phòng Chính trị tư tưởng Sở GD Hưng Yên : phongcttt.sohungyen@moet.edu.vn>

- Công đoàn ngành GD Sở GD Hưng Yên : congdoan.sohungyen@moet.edu.vn;

 

III. Phòng GD&ĐT các huyện/TP

- Phòng GD&ĐT TP Hưng Yên Hưng Yên : pgdtphy.hungyen@moet.edu.vn;
- Phòng GD&ĐT Huyện Tiên Lữ Hưng Yên : pgdtienlu.hungyen@moet.edu.vn;
- Phòng GD&ĐT Huyện Phù Cừ Hưng Yên : pgdphucu.hungyen@moet.edu.vn;
- Phòng GD&ĐT Huyện Kim Động Hưng Yên : pgdkimdong.hungyen@moet.edu.vn;
- Phòng GD&ĐT Huyện Ân Thi Hưng Yên : pgdanthi.hungyen@moet.edu.vn;
- Phòng GD&ĐT Huyện Yên Mỹ Hưng Yên : pgdyenmy.hungyen@moet.edu.vn;
- Phòng GD&ĐT Huyện Mỹ Hào Hưng Yên : pgdmyhao.hungyen@moet.edu.vn;
- Phòng GD&ĐT Huyện Văn Lâm Hưng Yên : pgdvanlam.hungyen@moet.edu.vn;
- Phòng GD&ĐT Huyện Văn Giang Hưng Yên : pgdvangiang.hungyen@moet.edu.vn;
- Phòng GD&ĐT Huyện Khoái Châu Hưng Yên : pgdkhoaichau.hungyen@moet.edu.vn;

 

IV. Các trường THPT và trung tâm trực thuộc:
-
Trường THPT Chuyên Hưng Yên Hưng Yên : c3chuyen.hungyen@moet.edu.vn;

- Trường THPT Hưng Yên Hưng Yên : c3hungyen.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Tiên Lữ Hưng Yên : c3tienlu.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Trần Hưng Đạo Hưng Yên : c3tranhungdao.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Hoàng Hoàng Thám Hưng Yên : c3hoanghoatham.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Phù Cừ Hưng Yên : c3phucu.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Nam Phù Cừ Hưng Yên : c3namphucu.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Kim Động Hưng Yên : c3kimdong.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Đức Hợp Hưng Yên : c3duchop.hungyen@moet.edu.vn;

- Trường THPT Nghĩa Dân Hưng Yên : c3nghiadan.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Ân Thi Hưng Yên : c3anthi.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn Hưng Yên : c3nguyentrungngan.hungyen@moet.edu.vn;

- Trường THPT Phạm Ngũ Lão Hưng Yên : c3phamngulao.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Yên Mỹ Hưng Yên : c3yenmy.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Triệu Quang Phục Hưng Yên : c3trieuquangphuc.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Minh Châu Hưng Yên : c3minhchau.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Mỹ Hào Hưng Yên : c3myhao.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật Hưng Yên : c3nguyenthienthuat.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Văn Lâm Hưng Yên : c3vanlam.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Trưng Vương Hưng Yên : c3trungvuong.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Văn Giang Hưng Yên : c3vangiang.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Dương Quảng Hàm Hưng Yên : c3duongquangham.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Khoái Châu Hưng Yên : c3khoaichau.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Nam Khoái Châu Hưng Yên : c3namkhoaichau.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Trần Quang Khải Hưng Yên : c3tranquangkhai.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Nguyễn Siêu Hưng Yên : c3nguyensieu.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Nguyễn Trãi Hưng Yên : c3nguyentrai.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Quang Trung Hưng Yên : c3quangtrung.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Tô Hiệu Hưng Yên : c3tohieu.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Lê Quý Đôn Hưng Yên : c3lequydon.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Phùng Hưng Hưng Yên : c3phunghung.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Hồng Bàng Hưng Yên : c3hongbang.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Ngô Quyền Hưng Yên : c3ngoquyen.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Nguyễn Du Hưng Yên : c3nguyendu.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Hồng Đức Hưng Yên : c3hongduc.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường Hùng Vương Hưng Yên : c3hungvuong.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trường THPT Nguyễn Công Hoan Hưng Yên : c3nguyenconghoan.hungyen@moet.edu.vn;  

 

- Trung tâm GDNN-GDTX Thành phố Hưng Yên Hưng Yên: Ttgdnngdtxtphy.hungyen@moet.edu.vn

 Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Tiên Lữ Hưng Yên: Ttgdnngdtxtienlu.hungyen@moet.edu.vn

  Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Phù Cừ Hưng Yên:  Ttgdnngdtxphucu.hungyen@moet.edu.vn

- Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Ân Thi Hưng Yên: Ttgdnngdtxanthi.hungyen@moet.edu.vn  

  - Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Kim Động Hưng Yên: Ttgdnngdtxkimdong.hungyen@moet.edu.vn

- Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Khoái Châu Hưng Yên: Ttgdnngdtxkhoaichau.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Mỹ Hào Hưng Yên:  Ttgdnngdtxmyhao.hungyen@moet.edu.vn

Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Văn Lâm Hưng Yên: Ttgdnngdtxvanlam.hungyen@moet.edu.vn

Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Văn Giang Hưng Yên : Ttgdnngdtxvangiang.hungyen@moet.edu.vn

 

- Trung tâm GDTX Tỉnh Hưng Yên Hưng Yên : ttgdtxtinh.hungyen@moet.edu.vn;  

- Trung tâm GDTX Phố Nối Hưng Yên : ttgdtxphonoi.hungyen@moet.edu.vn;  

 

Tác giả: admin