Cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên

 

Sở GDĐT bao gồm 04 Lãnh đạo và 10 phòng chức năng:

TT

Chức vụ

Họ và Tên

1

Lãnh đạo

Ô. Nguyễn Văn Phê – Giám đốc

Điện thoại: 550 990

Email: giamdoc.sohungyen@moet.edu.vn

2

Ô. Đỗ Tiến Hùng – Phó Giám đốc

Điện thoại: 551010

Email: phogiamdoc3.sohungyen@moet.edu.vn

3

Ô. Đỗ Văn Khải – Phó Giám đốc

Điện thoại: 863 399

Email: phogiamdoc4.sohungyen@moet.edu.vn

4

Ô. Phan Xuân Quyết – Phó Giám đốc

Điện thoại:

Email: phogiamdoc5.sohungyen@moet.edu.vn

8 PHÒNG CHỨC NĂNG TRỰC THUỘC SỞ

1

Văn Phòng Sở

2

Phòng Tổ chức Cán bộ

3

Phòng Kế hoạch Tài chính

4

Thanh tra Sở

5

Phòng Chính trị tư tưởng - Giáo dục Chuyên nghiệp

6

Phòng Giáo dục Mầm non - Giáo dục Tiểu học

7

Phòng Giáo dục Trung học– Giáo dục Thường xuyên

8

Phòng Quản lý Chất lượng

Tác giả: Văn phòng