Sunday, 17/01/2021 - 17:34|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch số 54-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về Tổ chức dạy học qua truyền hình, internet trong thời gian nghỉ phòng dịch covid-19

Căn cứ Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH

1. Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng, chống Covid-19.

2. Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình của giáo viên.

3. Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh trong học tập.

4. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Công tác truyền thông

Đẩy mạnh công tác truyền thông về dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (gọi chung là các nhà trường) trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19

Các nhà trường phối hợp với các Đoàn thể tại địa phương tuyên truyền, hướng dẫn để học sinh hiểu và thực hiện; để cha mẹ học sinh đồng thuận, phối hợp quản lý việc học tập của con em mình; tạo điều kiện thuận lợi về thiết bị công nghệ để học sinh học qua mạng và trên truyền hình.

2. Chỉ đạo đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện dạy học qua Internet, trên truyền hình

Các nhà trường chỉ đạo, huy động tối đa nguồn nhân lực để xây dựng Kế hoạch thực hiện môn học đảm bảo đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông và thời điểm kết thúc năm học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Các nhà trường chỉ đạo giáo viên lựa chọn và thống nhất sử dụng các phần mềm phù hợp để dạy học qua mạng internet. Chỉ đạo giáo viên hướng dẫn học sinh học tập qua mạng internet, học trên truyền hình và nhất là phương pháp tự học.

Mỗi nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể, mỗi cán bộ/giáo viên/nhân viên đều có nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện chương trình môn học, lớp học, quản lý học sinh học và đến khi kết thúc năm học.

3. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện dạy học qua Internet, trên truyền hình

Các nhà trường, địa phương động viên gia đình học sinh tạo điều kiện thuận lợi (ti vi, điện thoại thông minh, kết nối/sử dụng dịch vụ mạng internet) để học sinh học qua Internet, trên truyền hình.

Giáo viên lựa chọn và thống nhất sử dụng các phần mềm phù hợp để dạy học qua mạng internet; giáo viên hướng dẫn học sinh học tập qua mạng internet, học trên truyền hình và phương pháp tự học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể các nhà trường về chuyên môn nghiệp vụ khi thực hiện dạy học qua internet và dạy học trên truyền hình, tổng hợp báo cáo kịp thời UBND tỉnh, Bộ GDĐT những vấn đề nảy sinh cần tháo gỡ. Chủ trì, phối hợp với Đài PTTH Hưng Yên, Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện kinh phí phục vụ chuyên môn phù hợp.

2. Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên

Phối hợp với Sở GDĐT thực hiện ghi hình, phát sóng bài dạy cho học sinh lớp 5, học sinh lớp 9, học sinh lớp 12 đến khi học sinh đi học trở lại. Phối hợp với Sở GDĐT, Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện kinh phí phục vụ chuyên môn phù hợp.

Thực hiện lồng ghép tuyên truyền về việc học trên Internet, trên truyền hình trong các chương trình phát sóng khác.

3. Sở Thông tin Truyền thông

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo Viễn thông VNPT Hưng Yên, Tập đoàn viễn thông Vietel Hưng Yên hỗ trợ tích cực việc triển khai dịch vụ, sửa chữa kịp thời đảm bảo đường truyền thông suốt; miễn/giảm chi phí cho các gia đình có con đang học gặp khó khăn khi sử dụng dịch vụ internet.

Phối hợp với Sở GDĐT cung cấp phần mềm miễn phí giúp cho học sinh học tập qua mạng internet.

4. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện kinh phí phục vụ chuyên môn phù hợp, bảo đảm phù hợp với phân cấp và khả năng cân đối ngân sách của địa phương và các quy định hiện hành; hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

5. Báo Hưng Yên

Thực hiện tuyên truyền về dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với các nhà trường trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19. Tuyên truyền để cha mẹ học sinh đồng thuận, phối hợp quản lý việc học tập của con em mình; tạo điều kiện thuận lợi về thiết bị công nghệ để học sinh học qua mạng và trên truyền hình.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

  Chỉ đạo phòng GDĐT thực hiện Kế hoạch tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình và bố trí nguồn lực để tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình cho các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý.

 7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

           Chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố và các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền và vận động các tổ chức, nhân dân tích cực tham gia thực hiện Kế hoạch.

 8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể của tỉnh và các tổ chức xã hội – nghề nghiệp

Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện dạy học qua Internet, trên truyền hình.

Tích cực vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các nhà trường, gia đình khó khăn để cải thiện điều kiện dạy học qua Internet, trên truyền hình.

Trên đây là kế hoạch dạy học qua Internet, trên truyền hình trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết