Saturday, 25/06/2022 - 12:29|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ XÉT TUYỂN ĐH, CĐ NHÓM NGÀNH GDMN NĂM 2021 Thực hiện Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 ...
Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-SGDĐT ngày 06/4/2021 về việc thành lập Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021, ...
Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 1019/KHPH-PTTH-GDĐT-VNPT-VCB ngày 28/8/2020 của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, VNPT Hưng ...
6 Sáng kiến đề nghị Hội đồng Sáng kiến tỉnh Hưng Yên công nhận năm 2020 
Thực hiện Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/05/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ ĐH; tuyển sinh trình ...