Saturday, 25/06/2022 - 11:23|
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CHÍNH THỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung với ...
Ngày 11/6/2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 2/2021/TT-BNV về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch ...
Tài liệu tuyên truyền bô Luật hình sự 2015
- Kế hoạch 1400/KH-SGDĐT ngày 21/8/2018 Triển khai thực hiện tuyên truyền, phố biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc Hội ...
Luật số: 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017
Luật 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015
Tài liệu Giới thiệu những nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, các quy định của Hiến pháp 2013 về các quyền dân sự, ...